Svensk filosofi öppnade dörrarna den 18 januari 2021. Sedan dess har vi publicerat närmare 150 artiklar av runt 100 skribenter. Nu växlar vi upp.

I våras tilldelades redaktionen ett generöst stipendium av Stiftelsen Erik och Gurli Hultengrens fond för filosofi. För att förvalta medlen på bästa sätt bildades Stiftelsen Svensk filosofi, med Pär Sundström som ordförande. I styrelsen sitter professorer från alla svenska universitet där det bedrivs forskning i filosofi på institutionsnivå. Den har också representanter från civilsamhället, förlagsvärlden och vetenskapsjournalistiken.

§ 1 i stiftelsens stadgar lyder: Stiftelsens ändamål är att ge ut tidskriften Svensk filosofi, vars syfte är att på publicistiskt självständiga grunder främja svensk forskning och utbildning i filosofi samt filosofins roll och närvaro i det svenska samhället.

Tidskriften har också erhållit ett utgivningsbevis. Chefredaktör och ansvarig utgivare utses enligt stiftelsens stadgar av styrelsen. På det första styrelsemötet beslutades att jag skulle få uppgiften – ett beslut som kan och bör omprövas vid varje årsmöte. Stiftelsens styrelse och tidskriftens redaktion är i övrigt helt åtskilda, så att ingen part har direkt inflytande över den andra.

I och med de nya möjligheter som nu erbjuds redaktionen byter vi publicistisk linje.

I och med de nya möjligheter som nu erbjuds redaktionen byter vi publicistisk linje. Svensk filosofi har tidigare varit återhållsam med att publicera tesdrivande texter. Artiklarna skulle vara berättande, inte argumenterande. Det ändrar vi nu på.

Svensk filosofi skiljer från och med i dag mellan tre kategorier av text, som motsvaras av tre sektioner på hemsidan: Filosofi, Pressen och Agora.

Under Filosofi fortsätter vi med den ström av populärfilosofiska artiklar som sedan starten har varit kärnan i Svensk filosofi. Här berättar forskare i ämnet om frågor och problem så som de diskuteras på den internationella forskningsfronten.

I den sektion som vi kallar för Pressen kommer vi att publicera filosofiskt relevanta nyheter, som exempelvis utlysningar av doktorandtjänster, men också reportage och kritiska granskningar. Tack vare ytterligare ett generöst stipendium har redaktionen till exempel planerat en internationell reportageresa i vår. Arbetet kommer att publiceras på Pressen.

Det stora nya är dock den sektion som vi kallar för Agora. Ordet är grekiskt och betyder “torg” eller “mötesplats”. Här publicerar vi argumenterande text.

Vi har valt att kalla sektionen för Agora eftersom vi vill skapa ett öppet utrymme där åsikter och idéer kan mötas under ett redaktionellt ansvar. Med namnet vill vi också markera vår ståndpunkt att filosofiska samtal aldrig avslutas, utan är kontinuerligt pågående. På Agora avgörs ingenting definitivt: I morgon är en ny dag och samtalen tar vid igen.

Svensk filosofi har en lägre tröskel och en bredare målgrupp än de filosofiska tidskrifter som redan finns i landet. Vi publicerar kortare texter. Artiklar med större träffyta.

Agora är inte samma slags “torg” som andra svenska redaktioner redan erbjuder. Svensk filosofi är inte som Theoria eller De Ethica, alltså internationella referentgranskade tidskrifter som publicerar forskningsresultat. Vi är inte heller som Filosofisk tidskrift eller Tidskrift för politisk filosofi, som fyller liknande funktioner på de skandinaviska språken.

Svensk filosofi har en lägre tröskel och en bredare målgrupp än de filosofiska tidskrifter som redan finns i landet. Vi publicerar kortare texter. Artiklar med större träffyta. Agora är vår mötesplats som välkomnar andra än bara de akademiska specialisterna. Vi ser fram emot att publicera exempelvis krönikor, bokrecensioner och forskningspolitiska debattartiklar.

Det betyder inte att Svensk filosofi erbjuder ett kravlöst utrymme. Samtliga redaktionsmedlemmar är eller har varit yrkesverksamma forskare i filosofi och har den kritiska blick som skiljer välgrundade uppfattningar från tanklöst tyckande. Agora är en plats för genomtänkta idéer.

Vi hoppas och tror att Svensk filosofi även fortsättningsvis ska vara en självklar plattform för filosofi på svenska. Tack för att ni har läst under tidskriftens första år. Och tack för er filosofi.