Tidskrift för politisk filosofi är ett svenskspråkigt forum för alla de akademiska discipliner som tangerar den politiska filosofin, i bred bemärkelse. Dessa innefattar ekonomi, ekonomisk historia, filosofi, idéhistoria, rättsvetenskap, sociologi och statsvetenskap. Tidskriften försvarar inga speciella ideologiska eller teoretiska ställningstaganden, utan välkomnar olika perspektiv och metodologiska angreppssätt. Den gemensamma nämnaren för texterna är att de undersöker samhällsrelevanta frågor som är av grundläggande normativ karaktär. Sådana frågor handlar exempelvis om vad rättvisa är, hur medborgarna bör fatta beslut i gemensamma angelägenheter, och hur rättsväsendet bör utformas.

Förutom vetenskapliga samt essäistiskt och populärt inriktade artiklar publiceras även repliker på tidigare texter i tidskriften, samt recensioner av aktuell svensk och utländsk politisk-filosofisk litteratur. Intervjuserien Politisk filosofi idag låter olika forskare som verkar inom eller med anknytning till en svensk akademisk kontext komma till tals för att berätta om sin syn på politisk filosofi och om sin aktuella forskning.

Tidskriften, som grundades 1997, är sedan starten tänkt att fungera som en länk mellan forskare som i sitt arbete intresserar sig för just samhällsrelevanta och normativa politisk-filosofiska frågeställningar. Då denna grupp är väldigt utspridd, såväl geografiskt som över en mängd olika discipliner och institutioner, behövs det mötesplatser där forskningsfrågor, -projekt, och -resultat kan synliggöras, spridas och sammanlänkas. Tidskriften vill vara en sådan idéernas mötesplats. Den vill även vara ett forum där en politisk-filosofiskt intresserad allmänhet ska kunna få en inblick i aktuell forskning kring dessa frågor. Sist men inte minst är ambitionen också att bidra till att hålla det svenska språket levande inom en höggradigt internationaliserad politisk-filosofisk forskningskontext. Då engelskan utgör flertalet tidskrifters och allt oftare även seminarierummens lingua franca, behövs arenor där forskare även kan mynta nya termer och formulera principer och argument, så att den politiska filosofin hålls tillgänglig och relevant också för den bredare svenska samhällsdebatten.

Sedan 2013 är Tidskrift för politisk filosofi en ren nättidskrift, som varken kräver prenumeration eller inloggning. Den utkommer med tre nummer per år, och ges ut av Bokförlaget Thales, i samarbete med Institutet för framtidsstudier. Redaktionen består av  Katharina Berndt Rasmussen (redaktör och ansvarig utgivare), William Bülow O’Nils (redaktör och ansvarig utgivare), Sebastian Östlund (redaktionsassistent), samt Anna Wedin (ansvarig för intervjuserien Politisk filosofi idag). 

Den som vill få uppdateringar om nya nummer och förhandspublikationer kan följa tidskriften på Facebook eller Twitter. Den som föredrar att notifieras om nya nummer via e-post är varmt välkommen att meddela redaktionen. För kontaktinformation, samt information för skribenter, se tidskriftens hemsida: www.politiskfilosofi.se.