Redaktionen

Svensk filosofis redaktion.

Filosofiska institutionen vid Stockholms universitet utlyser en doktorandtjänst i praktisk filosofi inom forskarskolan Normer och normativitet (NoNo). Information om ansökan hittas här. Stockholms universitet skriver följande om utlysningen: Doktorandens avhandlingsarbete kommer att bedrivas inom praktisk filosofi. Praktisk filosofi inkluderar en rad forskningsområden med anknytning till normer och normativitet, inräknat särskilt tillämpad etik, normativ etik, metaetik, politisk filosofi, handlingsteori, samhällsvetenskapens och humanioras vetenskapsfilosofi (inklusive ekonomins filosofi och social ontologi), religionsfilosofi, estetik, rättsfilosofi, beslutsteori, spelteori, och dessa ämnens historia. Sista ansökningsdag för tjänsten är den 2024-01-31.

Read More

Institutet för framtidsstudier rekryterar en forskningsassistent till ett projekt som leds av Pontus Strimling. En examen i filosofi är lämplig för positionen. Så här skriver institutet: Public opinion on many moral issues, such as same-sex marriage and women’s rights, have undergone radical changes in the past half century, both in Sweden and globally. Strimling and his longtime collaborator Kimmo Eriksson have developed Moral Argument Theory to explain these shifts. The team now aims to expand the core theory into a more general framework to understand changing public sentiment and behavior in other areas, such as public opinion about climate policy…

Read More

Den sjätte och senaste delen av filosofihistorikern Peter Adamsons serie ”Filosofihistoria utan luckor” finns nu utgiven på bokförlaget Thales, i översättning av Jim Jakobsson. Volymen heter ”Filosofi i Bysans och renässansens Italien” och behandlar filosofin i det östromerska riket från 700-talet till Konstantinopels fall 1453, samt filosofin under den italienska renässansen. Så här skriver förlaget om boken på sin hemsida: ”I första delen spåras filosofins utveckling i Bysans från Johannes av Damaskus på 700-talet till 1400-talets lärda, verksamma i spänningsfältet mellan kristen teologi och antikens tänkande. Förutom genrer som historieskrivning, retorik och brevkonst, med centrala gestalter som Michael Psellos och…

Read More

Society for Applied Philosophy (SAP) utlyser stipendier för doktorander i filosofi som vill göra en postdok. Såhär skriver organisationen på sin hemsida: Up to two one-year fellowships, worth £16,000 each, will be awarded each year to support post-doctoral research to be undertaken at a university in any country… The scheme is open to those who defended, or will defend, their PhD (judged by date of their viva) between the 1st of September 2021 and the 31st of August 2023. Sista ansökningsdag är 1 maj 2023. Läs mer på organisationens hemsida.

Read More

Göteborgs Universitet utlyser doktorandtjänst (en eller flera) i praktisk filosofi inom forskarskolan Normer och normativitet (NoNo), som vi tidigare skrivit om i vår intervju med Matti Eklund. Information om ansökan hittas här. Göteborgs Universitet skriver följande om utlysningen:  I denna utlysning söker vi särskilt doktorander som ägnar sig åt grundläggande filosofiska frågor om normer och normativitet. Detta inkluderar bland annat frågor inom metaetik/metanormativitet, handlingsfilosofi, normativ etik, samt filosofihistoriska perspektiv på dessa ämnesområden. Sista ansökningsdag är den 9:e mars.

Read More

Filosofiska institutionen vid Lunds universitet utlyser en doktorandtjänst i teoretisk filosofi och två doktorandtjänster inom kognitionsvetenskap. Information om ansökan hittas här. Såhär beskriver institutionen själva forskning inom teoretisk filosofi vid Lund: I teoretisk filosofi ingår traditionellt sett kunskapsteori, logik, metafysik, medvetandefilosofi, språkfilosofi, vetenskapsteori, samt av hävd filosofins historia. Lund har inom en rad områden bidragit med internationellt uppmärksammad teoribyggnad och teoriutveckling, till exempel inom bevisvärdering, kunskapsförändring, kollektiva beslut och teorier om beslutsfattande. Idag är forskningen bred och Lund lämnar nationella och internationella bidrag till många delar av ämnet teoretisk filosofi. Förutom de områden inom vilka Lund traditionellt varit starka har institutionen under senare…

Read More

Södertörn högskola utlyser en doktorandtjänst i filosofi som del av forskningsområdet ”Critical and Cultural Theory”. Utlysningen finnes här. Södertörn beskriver filosofi vid högskolan som följer: Filosofiämnet på Södertörns högskola skiljer inte mellan teoretisk och praktisk filosofi. Här varvas studiet av vetande, verklighet och språk med analyser av etik, politik och estetik. Som student blir du tränad i filosofiskt tänkande genom kritisk läsning av originaltexter. Särskild betoning ligger på den kontinentaleuropeiska traditionen, från Kant och framåt, via bland andra Hegel, Nietzsche, Heidegger, de Beauvoir, Fanon, Foucault och Butler, mot en bakgrund av antik och tidigmodern filosofi och i ljuset av vår tids mest…

Read More

Svensk filosofi firar snart två år. Vi i redaktionen är väldigt glada över att ha fått publicera så många bra texter om svensk forskning och utbildning i filosofi. Sajten har haft tiotusentals besökare. Flera gånger har texterna nämnts i rikstäckande medier. Vi kan också se i statistiken att slutna forum på olika universitet länkar till Svensk filosofi – vilket kan betyda att texterna används i undervisningssyften. Det är framför allt skribenterna som har gjort detta möjligt. På helt ideell basis har de tagit av sin värdefulla tid för att dela med sig av sina filosofiska kunskaper och insikter, till glädje…

Read More

Filosofiska institutionen vid Stockholms universitet utlyser en doktorandtjänst i praktisk filosofi och en i teoretisk filosofi. Såhär skriver institutionen på sin hemsida: Vi är landets största filosofiska institution och utbildar hundratals studenter varje år på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Filosofi har utsetts till ett av universitetets profilområden, vilket innebär att forskningen ”är ledande nationellt och har en hög status internationellt”. Våra forskare publicerar sig regelbundet i internationella vetenskapliga tidskrifter och framstående filosofer från andra länder är ofta här och föreläser. För båda tjänsterna är sista ansökningsdag 2023-01-31. Läs mer om tjänsten i praktisk filosofi här och tjänsten i teoretisk filosofi här.

Read More