Redaktionen

Svensk filosofis redaktion.

Södertörn högskola utlyser en doktorandtjänst i filosofi som del av forskningsområdet ”Critical and Cultural Theory”. Utlysningen finnes här. Södertörn beskriver filosofi vid högskolan som följer: Filosofiämnet på Södertörns högskola skiljer inte mellan teoretisk och praktisk filosofi. Här varvas studiet av vetande, verklighet och språk med analyser av etik, politik och estetik. Som student blir du tränad i filosofiskt tänkande genom kritisk läsning av originaltexter. Särskild betoning ligger på den kontinentaleuropeiska traditionen, från Kant och framåt, via bland andra Hegel, Nietzsche, Heidegger, de Beauvoir, Fanon, Foucault och Butler, mot en bakgrund av antik och tidigmodern filosofi och i ljuset av vår tids mest…

Read More

Svensk filosofi firar snart två år. Vi i redaktionen är väldigt glada över att ha fått publicera så många bra texter om svensk forskning och utbildning i filosofi. Sajten har haft tiotusentals besökare. Flera gånger har texterna nämnts i rikstäckande medier. Vi kan också se i statistiken att slutna forum på olika universitet länkar till Svensk filosofi – vilket kan betyda att texterna används i undervisningssyften. Det är framför allt skribenterna som har gjort detta möjligt. På helt ideell basis har de tagit av sin värdefulla tid för att dela med sig av sina filosofiska kunskaper och insikter, till glädje…

Read More

Filosofiska institutionen vid Stockholms universitet utlyser en doktorandtjänst i praktisk filosofi och en i teoretisk filosofi. Såhär skriver institutionen på sin hemsida: Vi är landets största filosofiska institution och utbildar hundratals studenter varje år på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Filosofi har utsetts till ett av universitetets profilområden, vilket innebär att forskningen ”är ledande nationellt och har en hög status internationellt”. Våra forskare publicerar sig regelbundet i internationella vetenskapliga tidskrifter och framstående filosofer från andra länder är ofta här och föreläser. För båda tjänsterna är sista ansökningsdag 2023-01-31. Läs mer om tjänsten i praktisk filosofi här och tjänsten i teoretisk filosofi här.

Read More

Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori vid Göteborgs universitet har utlyst en doktorandtjänst i praktisk filosofi. Såhär skriver universitetet om tjänsten: This doctoral position allows the candidate to explore the topic of environmental versus economic aspects of biodiversity in greater detail. We welcome proposals that are grounded in environmental ethics or economic ethics (or both). Furthermore, the candidate is expected to propose and explore his or her own ‘twist’ or perspective on the topic, on the basis of stringent philosophical analysis and argumentation. Doktoranden kommer att ingå i Forskargruppen i finansiell etik. Sista ansökningsdag är 9 januari 2023.

Read More

Avdelningen för teknik, vetenskap och samhälle vid Chalmers tekniska högskola har utlyst en doktorandtjänst som passar filosofer. Tjänsten handlar om teknikens etik. Såhär skriver universitetet på sin hemsida: Avdelningen för teknik, vetenskap och samhälle bedriver forskning och undervisning om teknikens och vetenskapens roll i det moderna samhället… Bland avdelningens forskningsområden kan nämnas användarperspektiv på teknik, disruptiv innovation och delningsekonomier, genus och högre utbildning, samhällets digitalisering, samhällsbyggnad och urban mobilitet, stora tekniska system, transnationell historia samt universitetshistoria. Sista dag för ansökan är 22 juni 2022. Läs mer på universitetets hemsida.

Read More

Centrum för forsknings- och bioetik (CRB) har utlyst en doktorandtjänst som passar personer med bakgrund i filosofi. Såhär skriver CRB på sin hemsida: Vi söker en doktorand för ett projekt om den etiska grunden för bedömning av allvarlighet som ett prioriteringskriterium i hälso- och sjukvården. Arbetet innehåller i första hand filosofiska metoder som begreppsanalys och normativ analys. Även intervjuer med vårdpersonal som gör prioriteringar samt enkäter kan förekomma. Sista ansökningsdag för tjänsten är 22 april. Läs mer på universitetets hemsida.

Read More

Intension är en tidning om filosofi av filosofistudenter från svenska universitet och högskolor, riktad till alla filosofiintresserade. Nu har den en egen hemsida: www.intension.info. På hemsidan kan du läsa samtliga utgivna nummer av tidningen och få tips om särskilt utvalda artiklar. Du kan även följa Intension på Facebook och på Twitter för att inte missa när nya nummer av tidningen släpps eller bidrag till kommande nummer eftersöks.

Read More

Institutionen för idé- och samhällsstudier vid Umeå universitet söker en doktorand i filosofi. Universitetet skriver om filosofiämnet: Inom ämnet finns 13 fast anställda lärare. Forskningsaktiviteten är hög. Forskning bedrivs inom bl.a. den artificiella intelligensens filosofi, estetik, filosofins historia, medvetandefilosofi, metaetik, metafysik, normativ etik, politisk filosofi, språkfilosofi, tillämpad etik och vetenskapsteori. Sista ansökningsdag för tjänsten är 14 mars 2022. Läs mer på universitets hemsida.

Read More

Filosofiska institutionen vid Uppsala universitet utlyser tre doktorandtjänster: en inom teoretisk filosofi, en inom estetik, samt en inom filosofi med inriktning mot filosofihistoria, där doktoranden blir en del av forskningsprojektet Att undersöka gemensamt: En platonsk studie. Universitetet skriver på sin hemsida om institutionens historia: Filosofiska institutionen i Uppsala har spelat en central roll i svensk filosofihistoria och i svenskt samhällsliv i stort sedan sextonhundratalet. Här har en lång rad av Sveriges mest inflytelserika filosofer varit verksamma, såsom Christopher Jacob Boström, Axel Hägerström, Ingemar Hedenius, och Adolph Phalén … Under senare delen av nittonhundratalet blev institutionen mycket framstående bl.a. inom logik genom forskare som t.ex.…

Read More

Filosofiska institutionen vid Lunds universitet har utlyst två doktorandtjänster: en tjänst i kognitionsvetenskap och en i praktisk filosofi. Universitetet skriver på sin hemsida: På Filosofiska institutionen arbetar ett sjuttiotal anställda och studerar drygt tvåhundrafemtio studenter, antingen inom den tidigaste akademiska disciplinen filosofi, eller inom en av de allra senast tillkomna, kognitionsvetenskap. Institutionens utbildningar har gott rykte och vår forskning håller hög klass, med internationellt erkända och på vissa områden ledande forskare.Lunds universitet: Om Filosofiska institutionen Sista ansökningsdag för tjänsterna är 15 februari 2022. Läs mer om tjänsterna på universitets hemsida: här gällande tjänsten i kognitionsvetenskap och här gällande tjänsten i praktisk filosofi.

Read More