Filosofiska institutionen vid Lunds universitet utlyser en doktorandtjänst i teoretisk filosofi och två doktorandtjänster inom kognitionsvetenskap. Information om ansökan hittas här. Såhär beskriver institutionen själva forskning inom teoretisk filosofi vid Lund:

I teoretisk filosofi ingår traditionellt sett kunskapsteori, logik, metafysik, medvetandefilosofi, språkfilosofi, vetenskapsteori, samt av hävd filosofins historia. Lund har inom en rad områden bidragit med internationellt uppmärksammad teoribyggnad och teoriutveckling, till exempel inom bevisvärdering, kunskapsförändring, kollektiva beslut och teorier om beslutsfattande. Idag är forskningen bred och Lund lämnar nationella och internationella bidrag till många delar av ämnet teoretisk filosofi. Förutom de områden inom vilka Lund traditionellt varit starka har institutionen under senare år bedrivit framgångsrik internationell forskning inom kunskapsteori, metafysik, vetenskapsteori och språkfilosofi. Ett kännetecken för lundafilosofin kvarstår oförändrat och det är dess ambition att bedriva forskning som både håller hög inomvetenskaplig kvalitet och samtidigt samverkar med olika fackvetenskaper.

Sista ansökningsdag är 2023-02-15

Nyfiken på hur det är att doktorera i filosofi? Här är ett podcast-avsnitt där tre doktorander i filosofi vid just Lunds universitet intervjuas och samtalar kring den första tiden som doktorand i filosofi.