Foto: Clay Banks/Unsplash

Covid-19 pandemin har öppnat för en mängd filosofiska diskussioner inom politisk filosofi, bioetik och socialfilosofi. Ett av de mest centrala problem som diskuterats är frågan om hur och när individens fri- och rättigheter kan inskränkas till förmån för gruppens välmående. Ett exempel på en individuell fri- och rättighet är mötesfriheten, ett annat exempel är demonstrationsfriheten. Dessa individuella fri- och rättigheter har inskränkts under pandemin i syfte att skydda gruppen och samhället mot en alltför omfattande smittspridning av Covid-19 viruset. 

Under Covid-19 pandemin har det individuellt goda och det allmänt goda hamnat i konflikt med varandra.

Konflikten mellan det individuellt goda och det allmänt goda har långtgående filosofiska rötter. Det individuellt goda är sådant som är bra för den enskilda individen och som kan avnjutas helt själv, till exempel en promenad i skogen eller att åka på solsemester utomlands. Det allmänt goda är sådant som är bra för gruppen i stort och som vi har tillgång till genom att leva tillsammans, till exempel sjukhus, museum och allmänna vägar. Under Covid-19 pandemin har det individuellt goda och det allmänt goda hamnat i konflikt med varandra. Vår möjlighet att till exempel mötas i grupp eller åka på solsemester utomlands har begränsats i syfte att inte överbelasta sjukhusen och att minska smittspridningen. Därmed inte sagt att mötesfriheten, en individuell fri- och rättighet, kan klassificeras som något individuellt gott eftersom mötesfriheten inte enbart är bra för mig som enskild individ utan snarare en rättighet som ska gynna ett öppet och demokratiskt samhälle. Däremot kan skillnaden mellan individuella och kollektiva nyttigheter förtydliga de argument som förts fram i diskussionen om huruvida jag som individ ska göra avkall på mina rättigheter för att det gynnar oss som kollektiv – trots att dessa avkall kanske inte gynnar mig personligen. 

Vissa filosofer har argumenterat för att individens fri- och rättigheter inte kan eller bör begränsas av staten ens i kristider och att det är odemokratiskt att till exempel begränsa mötesfriheten. Dessa filosofer menar ofta att det individuellt goda bör väga tyngre än det allmänt goda. Vissa har argumenterat för att staten utövar ett överförmyndarskap och gör sig skyldig till maktmissbruk genom att dela in individer i till exempel vaccinerade och ovaccinerade. Denna ståndpunkt har inte varit så framstående i Sverige eftersom Sverige haft färre restriktioner än många andra länder och inte heller haft någon lagstiftad lockdown. Däremot har filosofer i till exempel Italien och USA framfört sådana argument och vissa har menat att det är diskriminerande att till exempel tillåta medborgare med vaccinpass att resa utomlands medan de utan vaccinpass inte får resa utomlands. Andra har argumenterat för det motsatta och hävdat att i kristider så måste individens fri- och rättigheter bortprioriteras till förmån för gruppens och samhällets välmående. Dessa filosofer menar ofta att det som är till allmännytta är viktigare och bör prioriteras högre än det som är bra för den enskilda individen. De menar till exempel att i tider av kris, som Covid-19 pandemin, så bör staten skydda hela gruppen och då framför allt de som är i riskgrupp för viruset eller som lever i utsatthet. Dessa filosofer argumenterar därför för att det som är till allmännytta och det som är bra för samhället i stort är viktigare än det som är bra för den enskilda individen. Därmed kan – och bör – stater begränsa vissa individuella fri- och rättigheter i syfte att skydda och värna gruppens välmående. 

Om individens fri- och rättigheter ständigt prioriteras högre än gruppens välmående finns risk för att detta görs på bekostnad av de mest utsatta i samhället.

Det är viktigt att notera att konceptet frihet har använts på två sätt i denna diskussion om individens fri- och rättigheter under pandemin. Ibland används konceptet frihet som att vi bör vara fria från tvång och lagar om till exempel obligatoriska munskydd. Ibland används konceptet frihet som att vi bör vara fria att resa och röra oss fritt. Detta beror på att man inom politisk filosofi och socialfilosofi ofta diskuterar två olika typer av frihet: negativ frihet och positiv frihet. Negativ frihet är frihet från hinder, begränsningar och tvång. Positiv frihet är frihet att agera som vi vill och förverkliga våra drömmar. Detta gör att filosofiska diskussioner om positiv frihet ofta överlappar med diskussioner om autonomi och självbestämmande. Skillnaden kan ibland beskrivas som att negativ frihet innebär avsaknaden av något – till exempel avsaknaden av hinder och begränsningar – medan positiv frihet innefattar närvaron av något – till exempel närvaron av möjligheten att välja själv och agera som vi vill. 

Dessa två tolkningar av frihet visar på ytterligare en dimension i diskussionen om individen och kollektivet i kontexten av Covid-19 pandemin. Om individens fri- och rättigheter ständigt prioriteras högre än gruppens välmående finns risk för att detta görs på bekostnad av de mest utsatta i samhället. De som till exempel argumenterade för frihet från obligatoriska munskydd gjorde detta till priset av friheten att resa bland de som utgjorde särskilda riskgrupper eller som kände sig utsatta i kollektivtrafiken. Det finns därför även en rättviseaspekt av denna konflikt. Samtidigt finns risker i att kontinuerligt prioritera kollektivet framför individen. Till exempel riskerar detta att medborgare inte känner sig sedda eller hörda. Om beslut att inskränka individuella fri- och rättigheter till förmån för gruppens välmående görs utan medborgarnas inflytande finns risk för att deras tilltro till demokratin, samhällets institutioner och politikerna undermineras. I värsta fall kan medborgarna uppleva att de lever i ett auktoritärt samhälle där deras röster inte blir hörda. Dessa aspekter kommer att vara centrala för filosofiska diskussioner om frihet i kontexten av Covid-19 pandemin den närmaste tiden. 

  • Ellen Svensson

    Filosofistudent vid Umeå universitet specialiserad inom bioetik.