András Szigeti deltar i forskningsprojektet The Lund Gothenburg Responsibility Project. Här berättar han om projektet. The text is published in English below.

The Lund Gothenburg Responsibility Project (LGRP) är finansierat av Vetenskapsrådet under perioden 2014–2024. Projektet samfinansieras av Filosofiska institutionen vid Lunds universitet och Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori vid Göteborgs universitet. Finansieringen från Vetenskapsrådet är en del av en större strategisk satsning ämnad att locka ledande internationella forskare inom olika discipliner till Sverige för att ge dem möjlighet att bygga upp framstående forskningsmiljöer med internationellt inflytande.

LGRP leds av professor Paul Russell som är en ledande forskare inom området fri vilja och moraliskt ansvar, samt en välrenommerad expert på David Humes filosofi. Inom forskningsområdet fri vilja och moraliskt ansvar så är Paul Russell i synnerhet intresserad av skepticism och teorier om ansvar som tar avstamp i våra moraliska känslor och reaktiva attityder. Vad gäller filosofihistoria så är han speciellt intresserad Humes filosofi och hur dennes filosofi är relaterad till ateism och religionsfilosofiska frågor.

Bland de ämnen som ryms inom ramen för LGRPs forskningsgrupp återfinns fri vilja, människans handlingsförmåga, ursäkter och förmildrande omständigheter, neurovetenskapens konsekvenser för människans frihet och ansvar, och de moraliska principer som styr ansvarsutkrävande och straff. Forskningsgruppen har medlemmar som också forskar kring mer tillämpade frågor kopplade till dessa ämnen, som exempelvis ansvar och psykiska sjukdomar, affärsetik och företags samhällsansvar, medicinsk etik, och politiska dimensioner av ansvar som dyker upp i frågor om immigration, social rättvisa och miljö. Medlemmar i LGRP forskar även på frågor om kollektiva handlingar och kollektivt moraliskt ansvar.

LGRPs huvudsakliga målsättning är att skapa och leverera betydelsefulla forskningsbidrag relaterade till denna breda uppsättning av problem och frågor. Eftersom projektet är speciellt ämnat att främja och profilera svensk forskning så har LGRP sedan projektet startades upp eftersträvat integration med den akademiska filosofiforskningen i Sverige. LGRPs konferenser och workshops har varit välbesökta av svenska och skandinaviska filosofer och blivit uppmärksammade både inom Sverige och internationellt. Många medlemmar i LGRP har rekryterats från Sverige och många tidigare medlemmar har gått vidare till tjänster vid svenska universitet.

LGRP har aktivt publicerat forskning, samt arrangerat workshops och andra akademiska sammankomster. Speciellt nämnvärda är de två större internationella konferenser som LGRP organiserat: en om fri vilja och moraliskt ansvar under 2016, och en annan under 2019 med titeln ”Agency, Fate, and Luck: Why Williams Matters”. Den senare var inriktad på Bernard Williams forskning på området. LGRP har också haft en serie framstående gästforskare i både Lund och Göteborg.

Vid sidan av integration med den svenska akademiska filosofin så har LGRP strävat efter att upprätthålla sin egna distinkta identitet och europeiska profil. Projektet har initierat och etablerat ett europeiskt konsortium, EMRC (the European Moral Responsibility Consortium). Denna paraplygrupp är ämnad att främja informationsutbyte och samverkan mellan forskare i Europa vilka arbetar med moraliskt ansvar eller relaterade frågor och ämnen. Som ett första steg i detta arbete har LGRP skapat en webbplats med en lista kontakter och annan information om forskare inom området. Nästa steg blir att organisera en sammankomst på årsbasis för forskare inom konsortiet kan dela med sig och presentera sin forskning.

English

The Lund Gothenburg Responsibility Project (LGRP) is funded by the Swedish Research Council for the period 2014–2024. LGRP is co-funded and hosted by the Philosophy Department at Lund University and the Department of Philosophy, Linguistics and Theory of Science at the University of Gothenburg. The funding provided by the Swedish Research Council is part of a wider program to attract leading international researchers to Sweden and to encourage them to build research environments of international visibility and renown.

LGRP is directed by Professor Paul Russell, a leading figure in the field of free will and moral responsibility, as well as a prominent expert on the philosophy of David Hume. Within the area of free will and moral responsibility Prof. Russell is particularly interested in the challenge of skepticism and theories of responsibility that appeal to reactive attitudes or moral sentiments. On the subject of early modern philosophy, he is especially concerned with the philosophy of David Hume and how his philosophy relates to problems of religion and atheism.

Among the areas covered by the LGRP research group are free will, human agency and incapacity, collective responsibility, excuses and mitigation, the implications of neuroscience for human freedom and responsibility, and the normative principles governing practices relating to accountability and punishment. Members of the group are also work on more applied aspects in this area, including responsibility and mental illness, business and corporate responsibility, medical ethics, and the political dimension of responsibility as it arises in problems such as immigration, social justice and the environment. Thanks to the expansion of LGRP to Lund, the focus of the project now also covers collective agency and responsibility.

The primary aim of the LGRP is to generate and deliver substantial research contributions on this wide set of problems and issues. Since the project is particularly concerned to enhance the profile of Swedish research, LGRP has worked from its inception to be well integrated within Swedish academic philosophy. We are therefore especially pleased that our events are well attended by Swedish (and Scandinavian) philosophers and enjoy significant visibility. LGRP members are often recruited from Sweden and many of them go on to take up academic positions at Swedish universities.

LGRP has been active in publishing, arranging workshops and other academic meetings. Of particular note are two major international conferences organized by LGRP: one on free will and moral responsibility in 2016, and another one in 2019 entitled “Agency, Fate, and Luck: Why Williams Matters” on Bernard Williams’s work in this area. LGRP has also continued to host a series of distinguished visitors.

In addition to the aim of integrating with Swedish philosophical life, LGRP has sought to maintain its own, distinct European identity and profile. We have therefore initiated the establishment of the European Moral Responsibility Consortium (EMRC). This umbrella group is devoted to facilitating information and coordination among researchers in Europe who work in the area of moral responsibility and related fields and topics. As a first milestone, we created a website with a list of contacts and other information about researchers in this field. The next stage of development, pandemic permitting, will be to set up an annual meeting to share work and strengthen existing professional interactions.