Foto: Milad Fakurian/Unsplash

En idé som återspeglas i de allra flesta rättssystem men också i våra vardagliga sociala interaktioner är att en normalfungerande person som avsiktligen och uppsåtligen orsakar skada och lidande förtjänar klander eller straff för sin handling. Ett litet barn eller ett djur som orsakar samma skada förtjänar inte det, i alla fall inte på riktigt samma sätt. Men varför förtjänar vissa att straffas och andra inte? 

Att straffa någon innebär rimligtvis att vi tillfogar henne lidande, men under omständigheten att hon förtjänar det kan det vara på sin plats.

Drivkraften att peka ut en skillnad mellan någon som förtjänar att straffas och en som inte förtjänar det grundar sig i en moralisk åsikt som många delar: att det, i normalfallet, är moraliskt fel att tillfoga andra människor skada eller lidande. Att straffa någon innebär rimligtvis att vi tillfogar henne lidande, men under omständigheten att hon förtjänar det kan det vara på sin plats.

På vilka grunder avgör vi då vad som krävs för att förtjäna straff? De flesta håller säkert med om att det vore moraliskt fel att straffa någon på grund av hennes ögonfärg, längd, hudfärg eller annan fysisk egenskap som personen inte alls rår över. Den typen av egenskaper uppfattar vi inte som moraliskt relevanta. 

Ett inte alltför ovanligt förslag är att den fria viljan spelar en central roll för förtjänst: om en person medvetet orsakar skada utan att vara utsatt för yttre tvång eller lida av sinnesförvirring kan hon sägas ha handlat av egen fri vilja.

För att berättiga ett straff behöver vi alltså kunna peka ut en moraliskt relevant faktor som skiljer en person som förtjänar straff från en som inte förtjänar det (givet att övriga omständigheter är likadana). Ett inte alltför ovanligt förslag är att den fria viljan spelar en central roll för förtjänst: om en person medvetet orsakar skada utan att vara utsatt för yttre tvång eller lida av sinnesförvirring kan hon sägas ha handlat av egen fri vilja. Om detta är fallet kan personen förtjäna klander eller straff (men även beröm/ belöning) för sina handlingar. 

En central fråga i diskussionen är om det går att ha en fri vilja i en värld där naturlagarna och determinismen/slumpen styr allt som sker.

Fri vilja är en av filosofins äldsta tankenötter. En central fråga i diskussionen är om det går att ha en fri vilja i en värld där naturlagarna och determinismen/slumpen styr allt som sker. I dagens filosofiska diskussion finns det många snillrika förslag på hur den fria viljan kan få plats i en sådan världsbild. En populär teori är att fri vilja ska förstås som en viss typ av kognitiv kapacitet som innebär att en person är mottaglig för skäl att göra på det ena eller andra sättet och kan förstå konsekvenserna av sina handlingar. En sådan teori är fullt kompatibel med att denna kapacitet lyder under samma lagar som alla andra processer i världen. 

Men varför skulle förmåga att kunna väga skäl för och emot en handling vara det som gör att en person kan komma att förtjäna straff om hon utför handlingen? Ett svar som ligger nära till hands är att en sådan förmåga ger en person en sorts handlingskontroll. Det är därför den är moraliskt relevant, till skillnad från många andra mentala egenskaper, som till exempel förmågan att skilja mellan rött och grönt. 

De som tänker sig att det är omöjligt att motivera straff genom att hänvisa till förtjänst föreslår ibland att vi i stället kan berättiga straff genom att peka på straffets instrumentella värde för samhället (…)

Kritikerna hävdar att det här resonemanget haltar. Visst kan det framstå som om det finns handlingskontroll – men vi utgår ju från att vi lever i en värld där allt styrs av determinism/slump och naturlagar. Att någon skulle kunna kontrollera sina handlingar i en sådan värld framstår om omöjligt – hennes förmåga att kontrollera dem är ju styrd av samma lagar som allt annat. De som tänker sig att det är omöjligt att motivera straff genom att hänvisa till förtjänst föreslår ibland att vi i stället kan berättiga straff genom att peka på straffets instrumentella värde för samhället – kanske gör straffpraktiken att nivåerna av brottsligt beteende sjunker, eller har andra effekter som vi tycker är eftersträvansvärda. Det finns alltså en djup oenighet i frågan om när, och under vilka omständigheter (om alls) det är moraliskt berättigat att straffa någon. Denna oenighet har sina rötter i andra filosofiska oenigheter, som till exempel om det finns moraliska sanningar oberoende av oss, eller om det är något helt annat vi söker svar på när vi diskuterar rätt och fel.