Ylwa Sjölin Wirling

Docent i teoretisk filosofi vid Göteborgs universitet.

Saul Kripke avled den 15e september 2022 vid 81 års ålder. Han anses av många vara en av efterkrigstidens mest inflytelserika filosofer. Uppgiften att kortfattat förklara varför han fått denna status är svår, eftersom Kripke har influerat så många filosofiska områden. Han inledde sin bana med en serie arbeten inom modallogiken och bidrog sedan bland annat till diskussioner om sanningsbegreppet, om medvetandets natur och om Wittgensteins idéer om språklig innebörd. Bland hans mest betydande bidrag finns dock tveklöst hans förtydliganden kring modala påståendens (d.v.s. påståenden om vad som är möjligt respektive nödvändigt) natur och vår kunskap om huruvida sådana påståenden är sanna. Den analytiska filosofins ungdom präglades…

Read More

Forskare inom de flesta vetenskapliga fält är intresserade av vad filosofer brukar kalla modala frågor och fenomen. Modala frågor inkluderar frågor om vad som är möjligt (även om det inte faktiskt är fallet), nödvändigt (och inte bara råkar vara fallet), omöjligt, potentiellt, och vad som skulle ha hänt om saker hade varit annorlunda än vad de faktiskt råkar vara. Till exempel undersöker klimatforskare möjliga framtida förändringar i jordens klimatsystem givet olika utsläppsscenarion; ekonomer, sociologer, och evolutionsbiologer frågar sig om vissa faktorer är nödvändiga för att vissa fenomen ska uppstår, eller om de hade kunnat uppstå även under andra förutsättningar; riskanalytiker…

Read More

Ren epistemisk pluralism är ett forskningsprojekt inom epistemologi, som på svenska ibland kallas kunskapsteori. Epistemologi är den gren av filosofin som studerar olika typer av kognitiva prestationer (t.ex. kunskap, förståelse, eller rättfärdigad uppfattning), och vad det innebär att lyckas (eller misslyckas) i tänkande och resonerande. Projektet sträcker sig över tre år med början i augusti 2020, är finansierat av Vetenskapsrådet i form av ett s.k. internationellt postdoktorstipendium. Det innebär att projektägaren – Ylwa Sjölin Wirling – är en junior forskare som delar sin tid mellan ett svenskt och ett utländskt universitet, i detta fall Göteborgs universitet, och University of Manchester i…

Read More