Victoria Höög

Docent i idéhistoria och lektor vid Avdelningen för idé- och lärdomshistoria på Lunds universitet.

Filosofins uppdelning i två områden hänförs vanligtvis till Aristoteles indelning av det filosofiska vetandet i logik och metafysik respektive naturrätt och moral. När Uppsala universitet 1477 och Lunds universitet 1666 inrättades fick filosofiämnet två professurer. Inom den teoretiska filosofin ingår traditionellt sett kunskapsteori, logik, metafysik, medvetandefilosofi, språkfilosofi, vetenskapsteori, samt filosofins historia. Några exempel: språkfilosofin behandlar grundläggande frågor som rör språklig mening, tolkning och sanning. Ibland kombineras språkanalytiska teorier med medvetandefilosofi och fokuserar på relationen mellan språkligt innehåll och tankeinnehåll. Kunskapsteoretisk forskning i Sverige har präglats av vetenskapsteori, beslutsteori, riskanalys och har avknoppats till kognitionsforskning. Betoningen på vetenskapsteori blev dominerande under 1900-talet…

Read More