Stina Björkholm

Doktorand i praktisk filosofi vid Stockholms universitet.

Stina Björkholm (@BjorkholmStina) är doktorand i praktisk filosofi vid Stockholms Universitet. Hennes avhandling handlar om meningen hos moraliska uttryck. Här berättar hon om hybridteorier, som är en typ av teorier om meningen hos sådana uttryck. Vad menar vi egentligen när vi säger att något är ”rätt” eller ”fel”, eller att något ”bör” utföras? Metaetiska teorier som behandlar frågan om meningen hos moraliska begrepp har traditionellt delats upp i två kategorier. Vissa menar att moraliska begrepp används för att beskriva något om hur världen är beskaffad och att ett moraliskt påstående kan vara objektivt sant eller falskt – helt oberoende av mänskliga attityder. Andra menar att moraliska begrepp används för att uttrycka känslomässiga inställningar (gentemot t.ex. handlingar, personer eller institutioner) och att de därmed inte ämnar beskriva något som sant eller falskt överhuvudtaget. Teorier av den första…

Read More