Elena Namli

Professor och ämnesföreträdare för etikämnet på Teologiska fakulteten vid Uppsala universitet.

De Ethica är en open access-tidskrift som ges ut av Societas Ethica – Europeiskt sällskap för forskning i filosofisk, teologisk och tillämpad etik. Tidskriftens, liksom sällskapets, huvudidé är att föra samman europeiska etiker från filosofiska och teologiska fakulteter. Societas Ethica anordnar årliga konferenser som är öppna även för de forskare som inte är medlemmar. Konferenserna äger rum i olika europeiska städer och relaterar ofta till ett tema av betydelse för etisk teori och tillämpad etik. Samtidigt är ambitionen att koppla tillämpade problem till teoretiskt sett grundläggande frågor. Detta har också varit tidskriften De Ethicas ambition sedan den startades år 2014. Dess första ansvarige utgivare (editor in chief)…

Read More

Forskning i etik vid Teologiska fakulteten bedrivs av flera disputerade etiker och ett antal doktorander. Självklart är våra projekt olika men flera av oss arbetar inom ramen för kritisk teori och förstår etik som kritiska studier av moralen. Våra profilområden är politisk och social etik. 2019 publicerade jag, tillsammans med professor Carl-Henric Grenholm, boken Etik (Studentlitteratur, Lund) där vi diskuterar ämnets olika områden och teorier. I boken argumenterar vi för att etikens uppgift inte är att erbjuda lösningar på moraliska problem. Att hitta rimliga lösningar är uppgiften för en demokratisk deliberation. Som etiker bidrar vi med kritiska perspektiv på olika institutioner, åskådningar och…

Read More